Post Icon

Dofinansowanie Edu Kids


„Edu-Kids – Twoje Przedszkole w Bogdanowie”

Numer projektu:

RPWP.08.01.01-30-0002/19

Data rozpoczęcia:

01.06.2020

Data zakończenia:

31.08.2021

Realizowany w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania

Oś priorytetowa 8. – Edukacja, Działanie 8.1. – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.1. – Edukacja przedszkolna

Realizowany przez

Centrum Edukacji i Zabawy „Tęczowy Raj” Natalia Tysowska,

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci w wieku 3-4 lata, zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Wielkopolskie, oraz poszerzenie kompetencji 2 nauczycieli poprzez ich udział w kursach z zakresu pedagogiki specjalnej.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego i prowadzenie zajęć edukacyjnych w okresie od 01-09-2020 do 31-08-2021

 

Informacje o projekcie

Grupę docelową stanowi 25 dzieci w wieku 3-4 lata, zamieszkujących Gminę Oborniki Wielkopolskie oraz 2 nauczycieli.

W okresie realizacji projektu prowadzone będą zajęcia podstawy programowej oraz zajęcia dodatkowe – język angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia logopedyczne. Nauczyciele wezmą udział w kursach z zakresu pedagogiki specjalnej.

W ramach projektu utworzony został plac zabaw oraz wyposażona została sala, tak by zapewnić dzieciom bezpieczne warunki do nauki i zabawy. Sala wyposażona została w sprzęty, zabawki, materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne  umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z najnowszymi standardami.

Zatrudniona kadra posiada wykształcenie i doświadczenie zapewniające prowadzenie zajęć edukacyjnych na najwyższym poziomie, z ukierunkowaniem na indywidualne potrzeby rozwojowe oraz uzdolnienia każdego z dzieci.

Przedszkole czynne będzie od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 6:00 do 17:00. Opłata stała za pobyt dziecka to 235 zł miesięcznie.

Wartość projektu

474.255,75 PLN

Wartość dofinansowania

403.117,38PLN

Rekrutacja

trwa w okresie 07-08.2020.

Grupę docelową stanowią osoby spełniające poniższe kryteria uczestnictwa w projekcie:

*Dzieci w wieku 3-4 lata(wyjątkowo 2,5lat), mieszkające się na terenie Gminy Oborniki Wielkopolskie,

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.teczowyraj-bogdanowo.pl  w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu pod adresem Bogdanowo 11

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

  1. Kwestionariusza osobowego.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  3. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
  4. Oświadczenia uczestnika Projektu.
  5. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub kontakcie telefonicznym, zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane teleadresowe biura projektu:
Bogdanowo 11, 64-600 Oborniki
tel. 691-305-085