Post Icon

Dofinansowanie Tęczowy Raj

Żłobek Tęczowy Raj Spełnieniem Marzeń Aktywnych Mam i Dzieci

Numer projektu:

RPWP.06.04.01-30-0012/19

Data rozpoczęcia:

01.06.2020

Data zakończenia:

31.08.2021

Realizowany w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania

Oś priorytetowa 6 – Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Poddziałanie 6.4.1 – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Realizowany przez

Centrum Edukacji i Zabawy „Tęczowy Raj” Natalia Tysowska.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu/wejścia na rynek pracy i zwiększenie szans na rozpoczęcie/rozwój kariery zawodowej 20 kobietom zamieszkującym, uczącym się lub pracującym na terenie Gminy Oborniki Wielkopolskie. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez utworzenie żłobka i zapewnienie opieki dla 20 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, w okresie od 01-09-2020 do 31-08-2021

 

Informacje o projekcie

Grupę docelową stanowi 20 matek/opiekunek prawnych dzieci w wieku do 3 lat. Są to osoby, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie Gminy Oborniki Wielkopolskie: W okresie realizacji projektu oferowane są usługi opiekuńczo-wychowawcze oraz wyżywienie 20 dzieci w wieku do lat 3. W ramach projektu został wyposażony lokal oraz plac zabaw umożliwiający korzystanie i sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Godziny otwarcia żłobka od poniedziałku do piątku w dni robocze od 6:00 do 17:00 w zależności od godzin pracy matek. Każde dziecko w żłobku przebywać będzie maksymalnie 10 godzin dziennie. Opłata stała za pobyt dziecka to 84 zł miesięcznie.

Wartość projektu

407.270,00PLN

Wartość dofinansowania

386.906,50PLN

Rekrutacja

trwa w okresie 07-08.2020.

Grupę docelową stanowią osoby spełniające poniższe kryteria uczestnictwa w projekcie:

*Kobiety w wieku 18-65 lat, mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie Gminy Oborniki Wielkopolskie, sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 3

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.teczowyraj-bogdanowo.pl  w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu pod adresem Bogdanowi 11

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

  1. Kwestionariusza osobowego. pobierz plik kwestionariusza
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie. pobierz plik deklaracji
  4. Oświadczenia uczestnika Projektu. pobierz plik oświadczenie uczestnictwa
  5. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu. pobierz plik regulamin pobierz plik oświadczenia o zapoznaniu się z treścią

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub kontakcie telefonicznym, zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane teleadresowe biura projektu:
Bogdanowo 11, 64-600 Oborniki
tel. 691-305-085